ایر سویچ

ایر سوییچ گرماتاب

ایرسوییچ در بخاری سقفی یا لوله ای گرماتاب گازی، میزان اختلاف فشار داخل لوله های تابشی با ضریب تابشی بالا با محیط بیرون از مشعل را امکان پذیر میسازد. به عبارتی دیگر در صورتی که هر گونه روزنه یا سوراخ بر روی سطح لوله ها وجود داشته باشد ایسرسوئیچ یا همان پرشر سوئیچ گرماتاب امکان ورود گاز و روشن شدن را نخواهد داد. در صورت استفاده از قطعه غیر اصلی و بی کیفیت این امر محقق نشده و امکان ایجاد حریق و مخاطرات جدی را میسر میسازد. جهت تامین و قیمت ایرسوئیچ گرماتاب و یا سرویس و تعمیر گرماتاب با کارشناسان فنی ما در ارتباط باشد.