تأمین هوای مورد نیاز در دستگاههای تابشی گرماتاب

هوای مورد نیاز جهت احتراق کامل در سامانه های گرماتاب ۱۱ الى ۱۲ برابر حجم گاز مصرفی هر دستگاه می باشد که به دو صورت قابل تأمین است؛ در صورتی که تهویهی کافی در سالن وجود داشته باشد، اکسیژن مورد نیاز احتراق از طریق تهویه ی عمومی سالن تأمین می گردد؛ در فضاهایی که فاقد تهویه ی کافی می باشند، برای هر دستگاه با متصل نمودن لوله ای مستقل، هوای مورد نیاز احتراق از خارج سالن تأمین می گردد. برای مثال، سالنی به مساحت ۹۶۰ متر مربع به ارتفاع ۶/۵ متر(شکل(۲-۱)) با نصب ۸ دستگاه گرماتاب هر کدام به ظرفیت kcal/hr 30000 به میزان m3/hr 290 هوای تازه نیاز دارد ( ۲۹۰-۱۱ * ۳/۳ * ۸)، بدین طریق می توان میزان تهویه برای تأمین اکسیژن مورد نیاز برای سوخت گرماتاب را به دست آورد؛ گرچه در این مثال این میزان هوا تنها حدود ۵% کل حجم داخل سالن می باشد، لیکن به دلیل وجود سایر آلاینده های احتمالی در فضاهای صنعتی و نیز وجود نیروی انسانی، رعایت حداقل میزان تهویه ی مجاز، طبق جداول استاندارد ضروری می باشد. بایستی توجه داشت که افزایش میزان تعویض هوای سالن در حضور سامانه های تابشی، تأثیر چندانی در اتلاف حرارتی ناشی از تعویض هوا ندارد .

تهویه سالن

هر چند پروسه احتراق در دستگاههای گرماتاب به دلیل برخورداری از تکنولوژی پیشرفته با راندمان بالایی صورت پذیرفته و آلودگی آن در مقایسه با حجم هوای سالن ناچیز است، در سالن های ورزشی تعبیه دودکش مناسب روی اگزوزفن مربوط به خروج محصولات احتراق دستگاه، الزامی می باشد.