تامین گرمایش گلخانه با گرماتاب

دما گلخانه

دما گلخانه


در حال حاضر تامین گرمایش در گلخانه ها با استفاده از هیتر تابشی گرماتاب گسترش روز افزون یافته است. دستگاههای گرمایش تابشی گرماتاب با مصرف گاز شهری، حرارت را از طریق امواج مادون قرمز به سطح گیاه منتقل میکند.

لوله های هیتر تابشی گرماتاب با گرم شدن و منعکس نمودن آن از طریق سطوح استیل براق، حرارت را  به صورت تابشی منتقل نموده و این امواج پس از برخورد با یک جسم، به گرما تبدیل میشود.

در گلخانه ها این اجسام مواردی  مثل گیاه، زمین، خاک و غیره میباشد. به بیانی دیگر در سامانه های گرمایش تابشی، گرما با انتقال حرارت تابشی به اجسام انتقال داده شده و پس از گرم شدن سطح گلخانه،خاک، ریشه و غیره، در مرحله بعد، گرما از طریق انتقال همرفتی از جسم به هوای اطراف انتقال پیدا می‌کند.

 تامین گرمایش گلخانه ها با استفاده از دستگاه گرمایش تابشی گرماتاب یا همان هیتر گلخانه علاوه بر صرفه جویی های اقتصادی، فضای مفید کاری را اشغال نمیکند. این سامانه ها بر روی سقف نصب شده و گرمایش آن در کف سالن پخش میشود.

روشهای تامین گرمایش گلخانه

روش های سنتی و قدیمی به منظور تامین گرمایش گلخانه ها از قبیل یونیت هیتر و بخاری های هوای گرم (روش جابجایی هوای گرم) به دلیل مصرف بالای انرژی و تبادل حرارت از طریق سقف و دیواره ها بهینه نبوده و حجم بالایی از انرژی هدر میرود.

مشکلاتی به غیر از مصرف بالای انرژی مانند ایجاد شبنم بر روی گیاهان وریزش باران مصنوعی و ایجاد قارچ بر روی سطح گیاهان و افزایش آفات را به همراه دارد ، همچنین در تامین گرمایش با استفاده از یونیت هیتر ها و بخاری ها سطح و بستر خاک همواره سرد بوده و ریشه گیاه دمای مورد نیاز را ندارد.

با استفاده از دستگاههای گرمایش تابشی حرارت از طریق امواج الکترو مغناطیس به سطح و بستر گیاه منتقل شده و به گرما تبدیل میشود. در این روش،تجمع هوای گرم زیر سقف گلخانه ها را نداشته و بهینه ترینگرما در کف سالن گلخانه و بستر گیاه وجود دارد.از اینرو تبادل حرارتی از سقف گلخانه اندک بوده که این امر موجبکاهش قابل توجه مصرف انرژِی میشود. تامین گرمایش با استفاده از دستگاه گرمایش تابشی در گلخانه ها شرایطی همچون تابش خورشید را برای گیاهان فراهم میکند. با استفاده از هیتر گرمایش تابشی گرماتاب در گلخانه ها کاهش حداقل پنجاه درصدی در مصرف انرژی صورت را به همراه داشته و همچنین باعث بهبود کیفیت هوای داخل گلخانه میگردد .

صاحبان گلخانه‌ به این نکته مهم میبایست توجه نمایند که تنهادانستن دمای هوا ای گلخانه مکفی نبوده و سنجش موثر دمای گیاه و خاک نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

این در حالی است که تامین گرمایش با استفاده از بخاری تابشی گرماتاب، به‌طور کلی ذهنیت‌ها را در رابطه با نگهداری دمای سالن گلخانه را تغییر داده است.دستگاههای گرمایش تابشی گرماتاب در سطح گلخانه فضای فیزیکی اشغال نکرده و هزینه سرویس و نگهداری بسیار پایین میباشد. سوابق تامین گرمایش در گلخانه ها با استفاده از گرماتاب در طول سالیان گذشته به عنوان راهکار تامین گرمایش همچون خورشید را  ثابت نموده است.

09124884905 (تماس سریع با کلیک)