راه اندازی

لطفا به جزییات مرتبط با راه اندازی دستگاه های گرماتاب طبق فرم پیوست توجه فرمایید