فرم الکترونیکی سالن های صنعتی

 • لطفا ابعاد سالن را در شکل زیر مشخص نمایید .
 • تیپ A
  تیپ B
  تیپ C
  تیپ D
  تیپ E
 • آیا در سالن ، جایگاه تماشاچی وجود دارد ؟ در صورت وجود جایگاه تماشاچی لطفاٌ ابعاد را روی نقشه زیر مشخص فرمایید.
 • انواع فایل های مجاز : zip.