فرم الکترونیکی سالن های ورزشی و استخرها

  • Please enter a number less than or equal to ۱۰۰۰۰.
    در صورت وجود انشعاب گاز ظرفیت کنتور گاز یا ایستگاه موجود را مشخص نمائید.
  • لطفا ابعاد سالن را در شکل زیر مشخص نمایید .
  • آیا در سالن ، جایگاه تماشاچی وجود دارد ؟ در صورت وجود جایگاه تماشاچی لطفاٌ ابعاد را روی نقشه زیر مشخص فرمایید.
  • انواع فایل های مجاز : zip.