مقایسه تلفات حرارتی دستگاههای گرماتاب با سامانه های هوای گرم

گرماتاب در ویلا

گرماتاب در ویلا


در سامانه های هوای گرم جهت انتخاب تجهیزات موتورخانه بایستی تلفات حرارتی ناشی از تأسیسات درون موتورخانه (دیگ ها، لوله ها و شیرآلات)، تلقات دودکش، تلفات مسیر لوله ی انتقال سیال (یا کانال انتقال هوای گرم) از موتورخانه تا محل سالن و همچنین تلفات ناشی از نشتی سیال و تعویض آب را منظور نمود که مقادیر معمول این تلفات به شرح زیر است :

  • تلفات حرارتی دودکش (۲۰%- ۱۰)
  • تلفات حرارتی تجهیزات داخل موتورخانه ( ۶%- ۲)
  • تلفات خطوط انتقال آب گرم با بخار از محل موتورخانه تا محل سالن ( ۲۰%-۵)
  • تلفات نشتی سیال و تعویض آب (۳%-۱)
    این موارد در مجموع سبب ۱۸ الی ۴۹ درصد اتلاف حرارتی می شود که بدین منظور در محاسبات معمول، حدود ۲۰ درصد تلفات ساختمان به مجموع تلفات حرارتی جهت انتخاب تجهیزات موتورخانه افزوده می شود؛ در صورتی که در سامانه های گرماتاب- تابشی لوله ای- به دلیل حذف موتورخانه چنین تلفاتی وجود ندارد (شکل ۳-۵)).

از سوی دیگر، همواره برخی از فضاهای غیر مسکونی همچون سالن های ورزشی، مصلی ها، سالن های اجتماعات و فضاهای صنعتی در ساعات خاصی از شبانه روز یا روزهای هفته نیازمند تأمین گرمایش هستند و در سایر مواقع مورد استفاده قرار نمی گیرند. در سامانه های هوای گرم جهت تأمین شرایط آسایش دمایی ساکنان ابتدا بایستی کل هوای سالن گرم شود که این امر مستلزم مدت زمان طولانی است؛ جهت کاهش مدت زمان پیش راه اندازی در سامانه های هوای گرم همواره مقدار قابل توجهی به تلفات حرارتی سالن می افزایند. با در نظر گرفتن زمان پیش راه اندازی حدود ۳ ساعت، ۲۵ درصد به میزان تلفات حرارتی محاسبه شده افزوده می شود؛ در حالی که در سامانه های گرماتاب به سبب عدم واسطه قرار گرفتن هوا در تبادل حرارتی، ساکنان پس از مدت کوتاهی (کمتر از ۱۵ دقیقه) در شرایط آسایش دمایی قرار خواهند گرفت و نیازی به هیچ گونه ضریب تصحیح پیش راه اندازی در این سامانه ها وجود ندارد.

برخلاف سامانه های هوای گرم که در آنها گرمایش منطقه ای بدون تیغه بندی امکان پذیر نمی باشد، سامانه های گرماتاب – گرمایش کم مصرف- توانایی تأمین گرمایش منطقه ای در انواع فضاهای با ارتفاع بیش از ۳ متر را دارا می باشند، همان گونه که در جدول (۳-۲) مشاهده می شود، میزان انرژی مورد نیاز به ازای واحد سطح در گرمایش منطقه ای، بیش از گرمایش کلی می باشد که علت آن بار حرارتی اضافی ناشی از محیط سرد مجاور می باشد.