گرمایش مرغداری ها

_

روش گرمایش در سالن مرغداری‌ ها در حال حاضر عمدتاً روش جابجایی هوا (انواع مختلف بخاری های هوای گرم) می‌باشد که توأم با اتلاف زیاد انرژی است. تعداد دفعات تهویه در مرغداری‌ها از سایر فضاهای صنعتی بسیار بیشتر است. لذا انرژی گرمایی جذب شده توسط هوا، قبل از تبادل حرارتی با محیط و پرندگان موجود در کف سالن، از طریق فن‌های تهویه به خارج از سالن تخلیه میشود که به منزله هدر رفتن منابع مالی ارزشمند و انرژی است.

رطوبت و خیسی بیش از حد کف سالن و سرد بودن کف (در حالی که سقف گرم است) از مشکلات سیستم‌های متداول غیر تابشی است.سیستم گرمایش تابشی، انرژی گرمایی را بدون دخالت هوا به کف سالن منتقل می کند و بستری گرم و مطلوب برای پرنده ایجاد می‌کند و از طرفی با رساندن تعداد دفعات تهویه به حد استاندارد بدون نگرانی از اتلاف انرژی- به بهبود کیفیت محصول نیز کمک شایانی می‌نماید.

مرغداری-آقای-نیاکی-زربال

مزایای گرماتاب در گرمایش سالن مرغداری ها

_
مزایا گرمایش تابشی
 • عدم پرتاب هوای گرم توسط دستگاه و حذف گرد و غبار و کاهش آلودگی
 • گرمایش مطلوب بستر پرنده و کنترل دقیق درجه حرارت سالن
 • امکان ایجاد تهویه مناسب در فصول سرد سال
 • امکان کنترل د‌رجه حرارت (امکان تأمین د‌مای oC 32 د‌ر روزهای اول جوجه‌ریزی)
 • بی صدا و بدون نور (عدم ایجاد استرس)
 • امکان تامین گرمایش به صورت منطقه ای از یک سالن بزرگ
 • عدم تجمع افراد کنار وسایل گرمایشی
 • جلوگیری از چرخش هوا و عدم پراکندگی گرد و غبار و آلودگی کف سالن به صورت معلق در هوا و در نتیجه حفظ سلامت محیط
 • عدم دخالت هوا در تامین گرمایش
 • کاهش گرادیان دمایی بین کف و سقف سالن
 • احساس مطلوب و آسایش گرمایی یکسان با دمای طراحی پایینتر
 • مستقل بودن هر دستگاه در تامین گرمایش
 • تامین گرمایش سریع سالن پس از روشن کردن گرماتاب