29 شهریور 1401

بخاری و هیتر گلخانه

از بخاری گلخانه با دو مدل متنوع به منظور تامین گرمایش سالن گلخانه استفاده میشود. معروفترین نوع بخاری گلخانه در ایران برند گرماتاب است. نوع اول گرمایش را از طریق جابجایی هوای گرم به محیط منتقل مینماید و مدل دیگر ... ادامه مطلب