سرویس و تعمیر مه پاش

تعیمرات و سرویس دستگاه مه پاش صنعتی و نیمه صنعتی

سرویس و تعمیر مه پاش

سرویس و تعمیر مه پاش توسط تکنسین‌های این مجموعه به شرح خدمات زیر است. در صورت نیاز به خدمات پس از فروش به شماره 09020903666 تماس حاصل فرمایید و یا از طریق لینک فرم درخواست تعمیر در خواست خود را ثبت نمایید.

پیشنهاد میشود قبل از شروع فصل گرما و راه اندازی سیستم مه پاش، نسبت به سرویس و بازدید سالیانه اقدام نمایید.

تست و عیب یابی کامل قطعات

کلیه قطعات و اتصالات دستگاه مه پاش مورد بررسی قرار می گیرد. پس از بررسی و  تست کامل سیستم مه پاش، انجام عملیات عیب یابی توسط تکنسین فنی صورت میپذیرد.

تعمیر یا تعویض قطعات معیوب

در صورت امکان، قطعه معیوب تعمیر و در غیر اینصورت تعویض می گردد.

تست نهایی و تحویل

پس از رفع عیب قطعات،  سیستم  مه پاش جهت تست نهایی و تحویل آماده سازی میشود.

در صورتی که مه پاش به اندازه کافی آب را اسپری نکند و آب به صورت مطلوب پودر نشود دستگاه مه پاش نیاز به سرویس دارد. سرویس و تعمیر مه پاش در زمان مناسب موجب میگردد هوای محیط مطلوب تر و با کیفیت بهتری خنک شود. پیشنهاد میشود به صورت سالیانه و قبل از شروع فصل گرما نسبت به سرویس مه پاش اقدام نمایید.

سرویس پمپ مه پاش

با توجه به استهلاک بالای ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ، سرویس و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ در نحوه عملکرد دستگاه مه پاش موثر خواهد بود. تعمیرات و سرویس سالیانه پمپ‌ها تاثیر مطلوبی در افزایش طول عمر و جلوگیری از خرابی و تعمیر اساسی خواهد داشت. با این اقدام هزینه نگهداری و تعمیرات سالیانه کاهش چشمگیری خواهد داشت.

خرابی پمپ‌ها میتواند شامل موارد زیر باشد:

  • کوبلینگ نا مناسب پمپ و الکترو موتور
  • عدم آب رسانی مناسب به پمپ
  • کیفیت نازل و عدم و تنظیم شیر تنظیم فشار پمپ

نحوه آب رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ مه پاش

در صورت استفاده از مه پاش در مناطق با آب شور و پر املاح، حتما از فیلترهای مناسب استفاده نمایید تا میزان هزینه های نگهداری و تعمیرات سالیانه را به شدت کاهش دهید. چرا که عبور این املاح از شیلنگ و پمپ علاوه بر گرفتگی و فرسودگی آنها، سوراخ های ریز نازل را هم دچار گرفتگی زود هنگام مینماید.

آب رسانی مطلوب، موثر و ﮐﺎﻓﯽ ﯾﮑﯽ از موارد و پارامترهای مهم در افزایش طول عمر پمپ میباشد. مهمترین عامل خرابی پمپها منتج از آب رسانی کم به پمپ می باشد. از اینرو پیشنهاد میگردد با توجه به اینکه قبل از پمپ  فیلتر تصفیه آب نصب میگردد، از یک پمپ کوچک سانتریفیوز با دبی دو برابر دبی پمپ جهت آب رسانی به پمپ بهره برد. همچنین در صورت استفاده از منبع آب، ورودی در حدود چهار برابر دبی مصرفی پمپ با ارتفاع مناسب استفاده شود.

ﺑﺮای ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ پیشنهاد میشود ﻟﻮﻟﻪ آب و اﺗﺼﺎﻻت آب ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ورودی ﭘﻤﭗ ﺑﺎﺷﺪ. همچنین کلیه اتصالات با ﺗﻔﻠﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ عایق ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ورود ﻫﻮا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی شود. همچنین از نصب زاﻧﻮﺋﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ اﺿﺎﻓﯽ از رﺳﯿﺪن آب کافی به پمپ جلوگیری و از مسیر مستقیم استفاده شود. مکش هوا در ورودی آب به پمپ از مهمترین مشکلات خرابی پمپ می باشد.

ﻟﺮزش و صدای ﭘﻤﭗ

در ﺣﺎﻟﺖ نرمال، ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺪون ﻟﺮزش ﮐﺎر ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻟﺮزش و ﺻﺪای ناهنجار میبایست سریعا علت وجود صدا بررسی شود. تعلل در بررسی و رفع مشکل میتواند در خرابی گسترده تر پمپ مه پاش و تحمیل هزینه های اضافه موثر باشد. جمع بندی آنکه عموم خرابی پمپ ها ناشی از کم رسیدن و یا بد رسیدن آب ورودی و یا وجود هوا در داخل آب ورودی ایجاد میگردد.

روغن ریزی یا نشتی آب از پمپ

در صورت وجود ﻧﺸﺘﯽ آب ﯾﺎ روﻏﻦ ریزی پیشنهاد میگردد در اسرع وقت نسبت به سرویس و تعمیر پمپ مه پاش اقدام نمود. تسریع در رفع نقص در اینگونه موارد موجب میگردد پمپ مه پاش ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ کمتری رفع ایراد گردد.

 تناسب بین تعداد نازله با ظرفیت آب دهی پمپ

از ﭘﻤﭗ مه پاش نمیبایست ﮐﻤﺘﺮ از سی درﺻﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺶتر از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده شود. استقرار ﻧﺎزل ها ﮐﻤﺘﺮ از ظرفیت پمپ ﻣﻮﺟﺐ میگردد پمپ زودتر داغ ﺷﺪه و نصب ﻧﺎزل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ پمپ باعث آبرسانیﻣﻨﺎﺳﺐ به پمپ و نازلها میشود.

راهکارهای مهم در رسوب زدایی و رفع گرفتگی نازل مه پاش

یکی از موارد مهم در ایجاد خرابی و عدم پودر نمودن با کیفیت آب، گرفتگی و ایجاد رسوب در مه پاش میباشد.

دلایل رسوب گیری و مسدود شدن سوراخ نازل مه پاش می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • املاح موجود در آب
  • وجود سختی آب

تعمیر مه پاش و سرویس نازل مه پاش

از آنجا که سوراخ  نازل مهپاش بسیار ریز  و در حدود چند میکرون میباشد وجود املاح و سختی در آب خصوصا  در برخی از مناطق جغرافیایی ایران موجب گرفتگی سوراخ نازل ها میشود.

به منظور جلوگیری از گرفتگی نازل مه پاش میتوان با استقرار فیلتر نخی و الیافی در ابتدای ورودی آب مشکل را تا حدود زیادی تعدیل نمود. با فیلتر نمودن میتوان بخش زیادی از رسوب و املاح آب را جذب نمود. این در حالی است که سختی آب را نمیتوان با فیلترهای فوق بر طرف نمود.

درصورتی که آب دارای سختی بالایی باشد پیشنهاد می شود از تجهیزات آب شیرین کن و یا رسوب شکن آب قبل از ورود آب یه  دستگاه مه پاش استفاده نمود. استفاده از نازل های فیلتردار نیز میتواند در جذب املاح موثر باشد. نازل های فیلتر دار املاح موجود در آب را تصفیه نموده  و از گرفتگی سوراخ سر نازل جلوگیری می کند.  درصورتی که نازل دچار گرفتگی می شود نازل را از پایه جدا نموده و فیلتر آن را تمیز و مجددا نصب نمایید.

اگر مشکل گرفتگی نازل ها مرتفع نگردید دوباره به مدت 12 ساعت دیگر در محلول آب و سرکه قرار دهید.

نکته مهم آن است که محلول اسیدی ممکن است باعث خوردگی سرنازل شود. از اینرو نوع و جنس نازل و همچنین مدت زمان قرار دادن سرنازل در محلول را بر این اساس منظور نمایید.

قطعات مهم دستگاه مه پاش

هزینه تعمیر مه پاش 

سرویس و تعمیرات سیستم مه پاش تعرفه مشخصی نداشته و با توجه به خرابی یا مشکل پیش آمده متفاوت میباشد. سرماتابان ابتدا کارشناسان خود را به محل اعزام نموده و پس از بررسی و عیب یابی، هزینه ها را به صورت کتبی اعلام مینماید.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *