گاز رسانی بخاری صنعتی گرماتاب


لوله کشی گاز در سامانه های گرماتاب- گرماتاب صنعتی-  بایستی با رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران توسط پیمانکاران دارای صلاحیت انجام گیرد. انتخاب قطر لوله ی مناسب طبق جداول منتشر شده توسط شرکت ملی گاز ایران و همچنین نصب رگولاتور با تبدیل فشار و ظرفیت متناسب با مصرف کل دستگاههای نصب شده ضروری بوده و نقش به سزایی در راندمان مطلوب و کار کرد منظم دستگاه ها دارد. در ادامه جهت آشنایی بیشتر، مراحل طراحی لوله کشی گاز و انتخاب رگولاتور مناسب جهت کارخانه ای – به عنوان مثال – آورده شده است (شکل ۲-۱).

مفروضات:

 ابعاد کارخانه: ۶×۲۴× ۴۸ (منطقه ی آب وهوایی سرد)

تعداد گرماتاب های نصب شده: ۸ دستگاه مدل (AR35 UT)

میزان مصرف گاز هر دستگاه با توجه به جدول (۲-۲) با فشار psi 0/25 معادل m۳/hr  3/3 می باشد، بنابراین مصرف کل دستگاه ها خواهد بود:

۳/۳*۸ =۲۶/۴ m۳/hr (با فشار psi 0/25)

انتخاب تجهیزات بر مبنای میزان مصرف گاز سالن تعیین می شود :

  1.   رگولاتور: حداقل ظرفیت رگولاتور مورد نیاز با در نظر گرفتن ضریب اطمینان، m۳/hr) ۳۰) با فشار خروجی psi 0/25 است.
  2.  لوله کشی: با فرض اینکه رگولاتور در قسمت ضلع جنوبی سالن واقع گردیده باشد، لوله کشی مطابق شکل (۲-۱) انجام می شود. نصب یک عدد شیر قطع سریع (قابل دسترس) جهت باز و بسته نمودن خط اصلی و همچنین نصب یک عدد شیر گاز در کنار مشعل، هم اندازه با قطر لوله ی انشعاب، جهت تغذیه و اتصال به لوله شلنگ مخصوص هر دستگاه ضروری است .

نکات قابل توجه:

۱) نصب یک عدد فشارسنج (۰ تا ۵۰ میلی بار) با شیر قطع و وصل مربوطه بعد از شیر قطع اصلی جهت کنترل فشار و تنظیم رگولاتور بسیار مفید است.

 ۲) نصب شیر تغذیه هر دستگاه بایستی مطابق شکل (۲-۱) انجام شود.

 ۳) تعیین اندازه ی قطر لوله:

 اندازه ی قطر لوله گاز تغذیه سامانه های گرماتاب – هیتر گازی – بایستی بر اساس جداول لوله کشی با افت فشار مجاز منتشر شده توسط شرکت ملی گاز ایران بر اساس فشار ۱۷۸ میلی متر ستون آب (psi 0/25 )محاسبه گردد؛ روند انتخاب قطر لوله ها برای این سالن به شرح زیر است: ابتدا فاصله دورترین گرماتاب- گرمایش کم مصرف-  نصب شده در سالن تا رگولاتور را اندازه می گیریم؛ این فاصله مطابق شکل (۲-۱) برابر است با مجموع پاره خط های FG,EF,DE,CD,BC,AB

۱۲+۱۲+۱۲+۱۲+۱۲+۱۲+۵=۵۵ m

حال برای پیدا کردن قطر قسمت های مختلف خط، در ستون اول جدول (۲-۳) سطر مربوط به عدد ۵۵ را در نظر میگیریم و از نقطه A شروع می کنیم : (چنانچه عدد به دست آمده مربوط به دورترین نقطه ی مصرف کننده منطبق با اعداد جدول نباشد،  اولین عدد بزرگتر را انتخاب می کنیم) مصرف گاز در این نقطه برابر است با: m۳/ hr 3/3 ؛ بنابراین در همان سطر، اولین عدد بزرگتر از ۳ / ۳ را که عدد ۳ / ۹ می باشد، انتخاب می کنیم و اندازه ی قطر لوله را که در بالای ستون مربوط به۳/۹ نوشته شده، می خوانیم، بنابراین قطر لوله قطعه ی(AB) “1 انتخاب می شود. قطعه ی BC بایستی مصرف گاز دو دستگاه گرماتاب هرکدام به ظرفیت m3/hr  ۳/۳ معادل m3/hr 6/6 را تأمین نماید، بنابراین به طریق فوق قطر لوله (BC)، ¼ ۱  انتخاب می شود. با ادامه این روند قطر لوله های CD ، DE ، EF و FG به ترتیب ½ ۱، ۲، ۲ ، ½ ۲، انتخاب می شود.

 لازم به توضیح است که طراحی و اجرای لوله کشی گاز باید توسط مجریان مورد تأیید شرکت های گاز منطقه ای مربوطه انجام گردد که نسبت به موارد یاد شده فوق، اطلاع و اشراف کامل دارند.

شکل (۲-۳)  ظرفیت لوله های گاز

حداکثر ظرفیت لوله های سخت به متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار ۱۷۸ میلی متر ستون آب و افت فشار ۱۲/۷ ستون آب و چگالی ۰/۶۵

ارسال نظر غیر فعال است