ممیزی مصرف گاز و برق دستگاههای گرمایش تابشی گرماتاب با سایر تجهیزات گرمایشی

گرماتاب

گرماتاب


میزان مصرف سوخت این دو سامانه با فرض ۸ ساعت کاری در طول روز، ۲۶ روز کار در ماه و ۴ ماه سرد در سال و با فرض اینکه در ساعات غیرکاری (۱۶ ساعت در روز) سامانه ی هوای گرم بایستی با ۵۰% ظرفیت روشن باشد، محاسبه می شود. ارزش حرارتی گاز شهری نیز kcal/ m۳ ۸۵۰۰ در نظر گرفته شده است.

نتایج این محاسبات همان گونه که در شکل (۳-۹) مشاهده می شود، بیانگر بیش از ۷۰٪  صرفه جویی در سوخت مصرفی سامانه های گرماتاب- گرمایش تابشی-  می باشد.

ممیزی مصرف برق

مصارف عمده ی برق در سامانه ی حرارت مرکزی عبارتند از:

  • الکترو موتورهای مشعل ها
  • الکتروموتورهای پمپ های گردش سیال واسطه
  • الکتروموتورهای دستگاههای توزیع گرما (یونیت هیترهاء هواسازها و …)
  • برق مصرفی سامانه ی کنترل خودکار (اتوماتیک) (شیر برقی، دمپر موتور و …)
  • مصارف عمومی برق موتورخانه مرکزی (شامل روشنایی، اگزوزفن و سایر موارد)

 توان الکتریکی مصرفی سامانه ی هوای گرم با فرض استفاده از ۱۶ دستگاه یونیت هیتر هر کدام به ظرفیت kcal/hr4000 و قدرت موتور hp 0/5 و با در نظر گرفتن ۳ دستگاه پمپ سیرکولاسیون در موتورخانه با قدرت kW 5 و توان الکتروموتور kW 3برای مشعل گازسوز، در مجموع kW ۲۴ خواهد بود (از مصارف پمپ یدکی و برق عمومی صرفنظر می شود ) که با در نظر گرفتن مدت زمان کاری ذکرشده در ابتدای بخش، مصرف برقی معادل kWh ۳۹۷۳۶ را در فصل سرما موجب می شود،

در حالی که هر سامانه ی گرماتاب فقط kW0/1 از انرژی الکتریکی استفاده می کند که با در نظر گرفتن ۹ دستگاه گرماتاب- هیتر تشعشعی-  به ظرفیت kcal/hr34400 برای این سالن ، مجموع برق مصرفی برای سامانه های گرماتاب -گرماتاب صنعتی- در فصل سرما kWh 749 خواهد بود.

بدین ترتیب استفاده از گرماتاب حدود ۹۸% صرفه جویی در میزان برق مصرفی بخش گرمایش را به دنبال خواهد داشت. در جدول (۳-۳) میزان مصرف گاز و برق این دو سامانه با یکدیگر مقایسه شده اند.

بایستی توجه داشت که مواردی همچون کاهش هزینه های تجهیزات و اجرا، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و همچنین هزینه های آب مصرفی در سامانه های هوای گرم نیز بایستی در کاهش هزینه های گرماتاب- هیتر صنعتی- نسبت به این سامانه ها مدنظر قرار گیرد (جدول ۳-۴).

علاوه بر این موارد، موضوعاتی چون عدم تجمع کارگران در کنار بخاری های کارگاهی و افزایش بازدهی کارکنان در فضاهای صنعتی، رشد مطلوب تر طیور در مرغداری ها، تسریع رشد گیاهان در گلخانه ها نیز بر بهره وری سامانه های گرماتاب- بخاری فضای بزرگ-  نسبت به سامانه های هوای گرم خواهد افزود .

.